Gminna Biblioteka Publiczna w Cedrach Wielkich

Gminna Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne gminy Cedry Wielkie w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Gminna Biblioteka Publiczna jako samorządowa instytucja kultury samodzielnie gospodaruje powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków w oparciu o plan działalności zatwierdzony przez dyrektora,  z dostosowaniem do dotacji uchwalonej w budżecie gminy Cedry Wielkie na dany rok. Biblioteką zarządza dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje całokształtem działalności, czuwa nad mieniem jednostki i jest za nie odpowiedzialny. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest wójt gminy. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora oraz szczegółowa struktura organizacyjna biblioteki określone są w Regulaminie organizacyjnym.

Godziny funkcjonowania Biblioteki:

pon. 10.00-18.00

wt. 8.00-16.00

śr. 8.00-16.00- dzień wewnętrzny

czw. 8.00-16.00

pt.8.00-16.00

czytaj dalej

Do głównych zadań realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną należy:

 1. gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, bez względu na ich formę, służącą zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej gminy i regionu,
 2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie gminy,
 3. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, a także chorych i niepełnosprawnych,
 4. udostępnianie komputerowych baz danych – faktograficznych, katalogowych, bibliograficznych i tworzenie własnych, szczególnie przydatnych dla społeczności gminy,
 5. organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
 6. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników biblioteki,
 7. realizacja działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechnienia kultury,
 8. wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacyjna, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej,
 9. animacja amatorskiego ruchu artystycznego.

Księgozbiór biblioteczny

Na księgozbiór biblioteczny składają się:

 1. Dla dzieci i młodzieży – lektury szkolne, bajki, literatura młodzieżowa, książki popularno-naukowe z różnych dziedzin.
 2. Dla dorosłych – powieści, poradniki, literatura obozowa i historyczna, społeczna itp.
 3. Czasopisma – młodzieżowe i dla dorosłych, z terenu Gminy i powiatu bielskiego
 4. W Czytelni – encyklopedie, słowniki, atlasy, albumy, kroniki, leksykony, przewodniki.
 5. Dział wiadomości o regionie.

ABC czytelnika

Kto może zostać naszym czytelnikiem?

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gminy.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien :
  • Okazać dowód osobisty
  • Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu
 4. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

II. Co i ile można wypożyczyć?

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 4 książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu w czytelni.

III.   Główne wskazówki:

 1. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
 2. Nowy czytelnik powinien posiadać dowód tożsamości, w którym jest adres.
 3. Powinien zapoznać się z regulaminem, który dostępny jest w bibliotece i w Internecie.
 4. Czytelnik może sam wybierać książki lub korzystać z pomocy bibliotekarza.
 5. Księgozbiór jest skomputeryzowany, co ułatwia poszukiwanie odpowiedniej książki i informacji.
 6. Księgozbiór ułożony jest według klasyfikacji dziesiętnej UKD.
 7. Czytelnia internetowa jest ogólnodostępna i bezpłatna.

zwiń

Pracownicy

Dokumenty

Statut GBP w Cedrach Wielkich

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich.pdf

Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich

Regulamin korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedrach Wielkich.pdf

Regulamin korzystania z czytelni internetowej

Regulamin korzystania z czytelni internetowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Cedrach Wielkich.pdf

Deklaracja dostępności

Klauzula informacyjna RODO GBP z art.13

Klauzula informacyjna RODO GBP z art.14

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego GBP