Organizacja zajęć edukacyjnych

Projekt pn. „Organizacja zajęć edukacyjnych dla osób ze zdefiniowanych grup defaworyzowanych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu na terenie gminy Cedry Wielkie”

FINANSOWANIE: „Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. 

CELE PROJEKTU: „Samorealizująca się aktywna lokalna społeczność, wykorzystująca lokalną bazę obiektów publicznych, poprzez uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu”.

OPIS OPERACJI: W ramach zadania odbyły się bezpłatne zajęcia edukacyjne obejmujące zagadnienia z zakresu OCHRONY ŚRODOWISKA I KLIMATU w ilości 180 godzin.

Całe przedsięwzięcie skierowane było do grupy docelowej liczącej 180 osób - mieszkańców obszaru objętego LGD „Trzy Krajobrazy”, w tym mieszkańców Gminy Cedry Wielkie. Wybór grupy docelowej dokonany został na podstawie regulaminu rekrutacji i obejmować beneficjentów z następujących grup: dzieci i młodzież do 26 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby 50+.

Zajęcia odbywały się w 9 obiektach publicznych na terenie Gminy Cedry Wielkie, w tym: Przystań Żeglarska w Błotniku, Świetlica Wiejska w Leszkowach, Świetlica Wiejska w Długim Polu, Świetlica Wiejska w Kiezmarku, Świetlica Wiejska w Koszwałach, Świetlica Wiejska w Koszwałach „Ostatni Grosz”, Świetlica Wiejska w Miłocinie, Świetlica Wiejska w Stanisławowie, Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

Na zakończenie przedsięwzięcia odbyła się impreza plenerowa dla uczestników zajęć.

 

Projekt realizowany w 2018 r.

Projekt pozyskany i realizowany przez Stowarzyszenie Gdański Klub Morski „CEDRUS”

Szczegóły
Data dodania 1 lipca 2021
Wartość operacji: 60 000,00 zł
Wartość refundacji: 60 000,00 zł
Wartość wkładu własnego: 0,00 zł

Galeria